Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/20.500.11765/3778
Quimisme de 17 pluges de fang al terme municipal de Palma (Mallorca)
Título : Quimisme de 17 pluges de fang al terme municipal de Palma (Mallorca)
Otros títulos : Chemistry of 17 dust rainfalls at the Palma (Mallorca)
Autor : Fiol, Lluís A.Guijarro, José Antonio ORCID RESEARCHERID
Palabras clave : Anàlisis químiques; Pluges de fang; Chemist analysis; Dusty rainfall
Fecha de publicación : 2013
Editor: Societat d'Història Natural de les Balears
Citación : Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears. 2013, 56, p. 129-136
Resumen : Es dóna a conèixer la química de 17 pluges de fang recol·lectades i analitzades, del terme municipal de Palma, durant el període comprès entre el gener de 1988 fins juny de 1990 ambdós inclosos. Tots els paràmetres estudiats queden alterats, respecte a la pluja normal, essent els increments més notables els de l’alcalinitat, calci i sulfats, seguits dels de la conductivitat, magnesi, sodi, potassi i clorurs.
URI : http://hdl.handle.net/20.500.11765/3778
ISSN : 0212-260X
Colecciones: Artículos científicos 2010-2014


Ficheros en este ítem:
  Fichero Descripción Tamaño Formato  
fiolLA13.pdf
560,91 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo del ítemLos ítems de Arcimís están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.

Repositorio Arcimís
Nota Legal Contacto y sugerencias