Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/20.500.11765/6261
La guia d'allaus
Título : La guia d'allaus
Autor : Agencia Estatal de Meteorología (España)
Palabras clave : Allaus; Riscos naturals; Observació nivometeorològica; Aludes; Avalanchas; Riesgos naturales; Observación nivometeorológica
Fecha de publicación : 2015
Editor: Agencia Estatal de Meterología
Resumen : La gestió del risc associat als allaus és una complexa tasca multidisciplinar que inclou tant la cartografia de les zones proclius als allaus com la predicció del fenomen, la construcció d'estructures de defensa i el desencadenament artificial. Però, abans de res, és imprescindible conèixer el fenomen i les seves causes. Aquesta guia pretén ser una primera aproximació a dit coneixement a més de proporcionar unes pautes elementals per a la gestió d'aquest risc natural.
Descripción : Guía disponible en castellano, catalán, euskera y gallego.
URI : http://hdl.handle.net/20.500.11765/6261
Colecciones: AEMET - Publicaciones en línea


Ficheros en este ítem:
  Fichero Descripción Tamaño Formato  
La_guia_d_allaus_2015...
3 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo del ítemLos ítems de Arcimís están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.

Repositorio Arcimís
Nota Legal Contacto y sugerencias