Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/20.500.11765/6262
A guía de aludes
Título : A guía de aludes
Autor : Agencia Estatal de Meteorología (España)
Palabras clave : Avalanchas de neve; Riscos naturais; Avalanchas; Aludes; Riesgos naturales; Observación nivometeorológica
Fecha de publicación : 2015
Editor: Axencia Estatal de Meteoroloxía
Resumen : A xestión do risco asociado ás avalanchas é unha tarefa complexa e multidisciplinar que inclúe tanto a cartografía das zonas proclives aos aludes como a predición do fenómeno, a construción de estruturas de defensa e o desencadeamento artificial das avalanchas. Non obstante, ante todo, é imprescindible coñecer o fenómeno e os seus causas. Esta guía pretende ser unha primeira aproximación ao devandito coñecemento ademais de proporcionar unhas pautas elementais para a xestión deste risco natural.
Descripción : Guía disponible en castellano, catalán, euskera y gallego
URI : http://hdl.handle.net/20.500.11765/6262
Colecciones: AEMET - Publicaciones en línea


Ficheros en este ítem:
  Fichero Descripción Tamaño Formato  
A_guia_de_aludes_2015...
3 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo del ítemLos ítems de Arcimís están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.

Repositorio Arcimís
Nota Legal Contacto y sugerencias